SOZIALSTATION

Oelsnitz


Objekt:Sozialstation Oelsnitz
Bauzeit:08/2007 - 04/2008
BGF:370 m²
Leistungsumfang:Generalplaner I LPH 1 - 9